Medisch dossier, privacy en persoonsgegevens

 

MEDISCH DOSSIER

1. Inzage in uw dossier

U heeft als patiënt het recht om uw persoonlijke medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en dus de privacy van anderen schendt. 

Na overlijden:

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin vragen en overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Afspraak maken voor inzage in dossier:

Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur om uw vraag hierover te verduidelijken. Daarna kunt u desgewenst nog een aparte afspraak maken om uw dossier in te zien waarbij uw huisarts dan direct uw vragen kan beantwoorden en/of zaken kan toelichten.

 Meer informatie kunt u hier vinden:  Informatie van de Patiëntenfederatie

2. Kopie medisch dossier

Als u een kopie van uw medisch dossier wilt opvragen, kunt u (na de afspraak met uw huisarts) contact opnemen met de doktersassistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrief. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.

Kosten:

Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier brengt geen kosten met zich mee. Alleen bij herhaalkopieën  kost het € 0,23 per kopie tot een maximum van € 22,50  Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Legitimatie:

Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

3. Overdracht van uw dossier

 Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. 

Bij het uitschrijven bij uw huisarts wordt uw dossier electronisch en beveiligd naar uw nieuwe huisarts opgestuurd. U kunt het originele dossier niet meekrijgen.

 

PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

U moet er op kunnen vertrouwen dat u altijd met uw verhaal bij uw huisarts terecht kunt en dat er goed en vertrouwelijk wordt omgegaan met de informatie die besproken wordt.

Alle medewerkers van onze praktijk, dus zowel huisartsen, praktijkassistentes als praktijkondersteuners hebben de plicht te zwijgen over alles wat ze tijdens de uitoefening van hun beroep over iemand te weten komen. De informatie die u als patiënt aan ons verschaft, mag niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden gebruikt worden of aan derden verstrekt worden.

Uitzonderingen hierop zijn informatie-uitwisseling met andere, bij uw zorg betrokken, zorgverleners zoals bv medisch specialisten of indien u zelf weloverwogen en gerichte toestemming hebt gegeven om informatie uit te wisselen (bv na uw schriftelijke toestemming bij informatie over verzekeringen, etc.).

Zie hiervoor desgewenst ook ons Privacy reglement.

 

LANDELIJK SCHAKELPUNT

Het LSP is een beveiligd netwerk waarop artsen en apothekers de belangrijkste gegevens uit uw dossier beschikbaar kunnen stellen. Uw medische gegevens zijn dan altijd beschikbaar, ook 's avonds en in het weekend. 

Als u toestemming heeft verleend aan uw huisarts wordt uw dossier aangemeld bij het LSP. Waarnemend huisartsen op de huisartsenpost kunnen die medische gegevens dan inzien. Andere apotheken en medisch specialisten in het ziekenhuis kunnen alleen uw medicatiegegevens inzien. Uw gegevens blijven in het computersysteem van uw eigen huisarts of apotheek staan. 

U kunt zich hiervoor aanmelden door het toestemmingsformulier (te downloaden via de website of beschikbaar bij de balie) in te vullen en in te leveren bij de balie van medisch centrum de Fonteijn. 

 toestemming