« terug naar vorige pagina

Medisch dossier & Privacy

Privacy en persoonsgegevens

U moet er op kunnen vertrouwen dat u altijd met uw verhaal bij uw huisarts terecht kunt en dat er goed en vertrouwelijk wordt omgegaan met de informatie die besproken wordt.

Alle medewerkers van onze praktijk, dus zowel huisartsen, praktijkassistentes als praktijkondersteuners hebben de plicht te zwijgen over alles wat ze tijdens de uitoefening van hun beroep over iemand te weten komen. De informatie die u als patiënt aan ons verschaft, mag niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden gebruikt worden of aan derden verstrekt worden.

Uitzonderingen hierop zijn informatie-uitwisseling met andere, bij uw zorg betrokken, zorgverleners zoals bv medisch specialisten of indien u zelf weloverwogen en gerichte toestemming hebt gegeven om informatie uit te wisselen (bv na uw schriftelijke toestemming bij informatie over verzekeringen, etc.).

Zie hiervoor desgewenst ook ons Privacy reglement.

 

Inzage dossier kinderen jonger dan 12 jaar -> t/m 17 jaar

De meest recente ICT-basiseisen vereisen veilige online inzage in het dossier voor iedereen in Nederland. 
Voor kinderen jonger dan 16 jaar is dat nog niet goed mogelijk.
Daarom geldt voor hen voorlopig een uitzondering en zal hun dossier vooralsnog niet via MGN toegankelijk zijn.

Hoe is online inzage voor minderjarigen geregeld?

Voor kinderen jonger dan 12 jaar voeren de ouders of voogden die met het gezag zijn belast namens deze minderjarige alle patiëntenrechten uit, inclusief het inzagerecht. Het dossier van de het kind jonger dan 12 jaar kan, op verzoek door de ouders, op de praktijk worden ingezien dan wel kan een papieren afschrift van het dossier ter beschikking worden gesteld.

Een minderjarige van 12 tot 16 jaar oefent in principe zelf de patiëntenrechten uit. De met gezag belaste ouder(s) of voogd(en) hebben wél recht op informatie, voor zover die informatie relevant is voor het geven van toestemming voor een behandeling. Voor het verstrekken van een volledige elektronische afschrift of inzage in het dossier is toestemming van het kind noodzakelijk;

Een minderjarige van 16 of 17 jaar oefent alle patiëntenrechten zelfstandig uit. De met gezag belaste ouder(s) of voogd(en) hebben zonder toestemming van de minderjarige geen recht op medische informatie. 

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Patiëntenfederatie en in de Richtlijn omgaan met medische gegevens van de KNMG.